PODEPIŠTE PETICI VYJADŘUJÍCÍ NESOUHLAS OBČANŮ S ROZHODNUTÍM MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR OHLEDNĚ POVOLENÍ STUDNY NA POZEMKU, KTERÝ SE NACHÁZÍ V II. OCHRANNÉM PÁSMU VODNÍHO ZDROJE MNICHOVICKÝCH MĚSTSKÝCH STUDNÍ

PODEPIŠTE PETICI VYJADŘUJÍCÍ NESOUHLAS OBČANŮ S ROZHODNUTÍM MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR OHLEDNĚ POVOLENÍ STUDNY NA POZEMKU, KTERÝ SE NACHÁZÍ V II. OCHRANNÉM PÁSMU VODNÍHO ZDROJE MNICHOVICKÝCH MĚSTSKÝCH STUDNÍ

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice nesouhlasíme s rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR ze dne 4. 6. 2024 ohledně povolení studny na pozemku, který se nachází v II. ochranném pásmu vodního zdroje městských studní v oblasti Koloděje, katastrální území Mnichovice. Stavebníky studny jsou developeři, kteří pozemek zakoupili za účelem podnikání a původně chtěli vybudovat oplocený developerský projekt s pěti rekreačními objekty určenými k trvalému obývání s pěti studnami, každou o hloubce 60 m. Původní pozemek v katastru nechali rozparcelovat na 5 samostatných parcel, každá z nich téměř na centimetry odpovídá regulaci dle ÚP. Každá tato parcela by tedy poté, kdy by došlo k povolení první studny na jedné parcele, mohla žádat o další studnu a ta by byla s velkou pravděpodobností povolena. Výstavbu studny povolil developerovi vodohospodářský úřad Městského úřadu Říčany, a to v rozporu s dosud platným rozhodnutím č.j. 1202 z r. 1987, a také v rozporu se záporným stanoviskem města Mnichovice a účastníků řízení, jimiž jsou obyvatelé osady, kteří zde mají chaty s ručně kopanými studněmi (cca 4-5 m) vybudované většinou už v 50. a 60. letech 20. století. V rozhodnutí č.j. 1202 z roku 1987 se jasně stanoví, že v ochranném pásmu městských studní není dovolena důlní činnost, těžba kamene, veškeré zemní práce, vrty, hloubení příkopů, kanalizace, žádné instalace podzemních potrubí. Krajský úřad rozhodnutí vodohospodářského úřadu v Říčanech zrušil a výstavbu studny nepovolil. Ukázalo se také, že referentka vodohospodářského úřadu Říčany v lokalitě v minulosti, a to opět v rozporu s platným rozhodnutím z r. 1987, již jednou povolila jinou studnu, na kterou se potom odvolávala jako na precedent. Nyní Ministerstvo zemědělství ČR učinilo rozhodnutí ve prospěch developera s tím, že mu vznikla újma, neboť byl dlouhodobě vodohospodářským úřadem v Říčanech dlouhodobě utvrzován o možnosti výstavby studní. Město Mnichovice nese odpovědnost za újmy vzniklé při správě obecního majetku. Jakožto dobrý hospodář chrání městské studny jako zdroj, který slouží všem obyvatelům Mnichovic. Níže podepsaní občané toto úsilí města zcela podporují. Vodu ze studní občané Mnichovic denně pijí, neboť je přidávána do vodovodního řadu spolu s vodou z Želivky. Povodí Vltavy jakožto erudovaná instituce na základě studie z roku 2021 navíc očekává, že kapacita Želivky nebude kolem r. 2040 obcím na ni napojeným stačit. Primárním zájmem ochrany vodních zdrojů je kvalita vody a její vydatnost, která se v dané lokalitě již řadu let jeví problematickou, neboť v suchých letech od r. 2017 městské studny vysychaly a vykazovaly sníženou hladinu vod. Vzhledem k růstu teplot a nárůstu suchých období lze očekávat, že nás čeká budoucnost, kdy bude vody méně. Proto si ji musíme chránit. Důležité je také zabránit nenávratné degradaci přírodního ekosystému Mnichovic, ke kterému by mohlo kvůli snížení stavu vody dojít. Na mokřadních loukách kolem Struhařovského potoku se vyskytují chráněné druhy rostlin a živočichů. Dobrovolníci ve spolupráci s městem Mnichovice proto tyto louky každoročně kvůli posílení biodiverzity sekají. Vážíme si krajiny, ve které žijeme, a cítíme za ni zodpovědnost. Nechceme, aby došlo k ohrožení zdroje vody, který slouží všem obyvatelům Mnichovic. Nechceme, aby byla narušena hodnotná krajina Mnichovicka. Proto nesouhlasíme s rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR. Petici lze také podepsat elektronicky: https://www.petice.com/nesouhlas_oban_s_rozhodnutim_ministerstva_zemdlstvi_r_ohledn_povoleni_studny_na_pozemku_v_ii_ochrannem_pasmu_vodniho_zdroje_mstskych_studni_v_oblasti_kolodje_mnichovice_u_ian?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1qF8s_GkT938OwO0jyoVmJfa-gb6Ibc655afl_A-Znd36FovaItxxQFdE_aem_tJB08D7T5gjoVNisfGyZwQ

Další zajímavé

0 komentářů